Your Feedback

Resources

Energy Resources Energy resources
Fossil Fuels: Oil & Gas
Website data base U.S. Energy Information Administration(August 2018)/International Energy Statistics
Website data base Central Intelligence Agency/The World Factbook/Poland
Website data base International Energy Agency/Non-member countries/©OECD/IEA 2018, IEA Publishing, Licence: www.iea.org/t&c/Poland
Website data base The Encyclopedia of Earth/Energy profile of countries/Poland
Website data base World Energy Council/World Energy Resources Interactiv
Website MAP World Sites Atlas/Thematic-Maps/Proved natural gas reserves
Website data base A Barrel Full Oil/A Barrel Full Oil & Gas Wiki/Country Oil & Gas Profiles/Poland
Website World Energy Council/World Energy Resources: 2013 Survey/World Energy Resources: 2016 Survey
Website BNK petroleum/Shale Gas in Poland
Website Portal on Central Eastern and Balkan Europe by IECOB & AIS/Shale gas in Poland and Ukraine: a great potential and an uncertain future
Website Gaz I Ropa/SHALE GAS RESOURCES – POLAND
Website Report U.S. Energy Information Administration(June 2013)/Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States
Review PDF BP /BP Statistical Review of World Energy 2018
Review PDF ENI/World Oil Review 2018 (Volume 1)
Review PDF ENI/World Gas and Renewables Review 2018 (Volume 2)
Website PDF Ministerstwo Spraw Zagranicznych/ZASOBY GAZU I ROPY ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH (NATURAL GAS AND OIL FROM UNCONVENTIONAL DEPOSITS) – ZARYS STANU PRAC POSZUKIWAWCZO-WYDOBYWCZYCH,PERSPEKTYWY ROZWOJU I MOŻLIWE IMPLIKACJE MIĘDZYNARODOWE
Fossil Fuels: Coal
Website MAP Maps of World/World Coal Deposits
Website Sourcewatch/Poland and coal
Website PDF Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk/Ocena stanu zasobów wêgla kamiennego w Polscez uwzglêdnieniem parametrów jakoœciowychi warunków zalegania w aspekcie zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego kraju
Website Ecoeurope/Zasoby węgla kamiennego w Polsce
Website PDF Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk/Struktura i zagospodarowanie zasobów wêgla kamiennego w Polsce/Zasoby wêgla kamiennego w Polsce a mo¿liwoœæ zaspokojenia potrzeb energetyki
Renewable Resources
Government Organization Ministerstwo Gospodarki/ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Website MAP The Global Energy Network Institute/Renewable Energy Resource Maps
Website MAP IRENA/Global Atlas for Renewable Energy
Website MAP REN21/Renewables Interactive Map
Website data base International Renewable Energy Agency/Country Information/ Resources/Country Profiles/Poland
Website data base World Energy Council/World Energy Resources Interactiv
Website MAP Global Renewable Fuels Alliance (GRFA)/Interactive World Biofuels Map
Government Organization PDF Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju/Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020
Website cirepl/PODSTAWOWE DANE
Website PDF SEJM/Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce
Renewable Resources : Wind Energy
Website MAP National Renewable Energy Laboratory/International Wind Resource Maps
Review PDF GWEC/Global wind statistics 2017
Website data base The Wind Power/Statistics/Poland
Website MAP Server Wydzialowy Bacon/WIND POWER IN POLAND
Website TU Berlin/Wind energy development in Poland: history, main influencing factors and future prospects
Website MAP Zielona energi/Zasoby energii wiatru w Polsce
Website Uczelniana Platforma e-Learningowa/Zasoby energii wiatrowej w Polsce
Website PDF Politechnika Śląska/WYBRANE ASPEKTY WYKORZYSTANIA ENERGETYKI WIATROWEJ W POLSCE
Website PDF Norbert Obrycki/Energetyka wiatrowa – stan aktualny I perspektywy rozwoju w Polsce
Renewable Resources: Solar Energy
Website Wikipedia/Solar power in Poland
Website MAP Zielona Energia/Zasoby energii słonecznej
Website OZE/Energia słoneczna
Website PDF My Fachowcy/RYNEK ENERGII SŁONECZNEJ W POLSCE
Website MAP Poradnik projektanta/Energia słoneczna w Polsce – nasłonecznienie
Renewable Resources : Geothermal Energy
Website Zielona Energia/Energia geotermalna w Polsce
Website Polska Geotermalna Asocjacja/Geotermia w Polsce
Website MAE/Energia geotermalna
Website Cielpo z ziemi/Energia geotermalna
Website PDF JEDRYSEK.EU/Geotermia w Polsce Geotermia w Polsce–stan, zasoby, mo stan, zasoby, możliwości wykorzystania ci wykorzystania
Website PDF http://www.paze.pl//Wykorzystanie energii geotermalnej
Website PDF Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk/ENERGIA GEOTERMALNA W POLSCE – STAN WYKORZYSTANIA, PERSPEKTYWY ROZWOJU
Renewable Resources: Bio energy
Website PDF Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk/Analiza mo¿liwoœci pozyskania energii z biomasy w Polsce
Website PDF Greengasgrids/MAPA DROGOWA ROZWOJU RYNKU BIOMETANU W POLSCE
Website MAP Naukowy.pl/Energetyka Polska, alternatywne źródła energii
Renewable Resources: Hydro Energy
Website Zielona Energia/>Zasoby energii wody w Polsce
Website PDF POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza/ANALIZA STANU ENERGETYKI WODNEJ W POLSCE
Website PDF Acta Universitatis Nicolai Copernici/Mozliwosci Wykorzystania Odnawialnych Zasobow Energetycznych w Polsce
Website PDF Scientific Review Engineering and Environmental Sciences/Hydroenergetyka na tle produkcji energii z innych źródeł odnawialnych
Website PDF Strona Główna Politechniki Lubelskiej/WATER POWER ENGINEERING IN POLAND; CURRENT CONDITION AND PERSPECTIVES IN DEVELOPMENT
Website PDF Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej/Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej
Renewable Resources: Waste to Energy
Website PDF Procesy Inwestycyjne/Waste to energy–jak w najprostszy sposób zaadoptować do polskich warunków